OFERTA PRACY

poniedziałek, 04 Lipiec 2022

Poszukujemy osoby do pracy na zastępstwo. Oferujemy pracę w kreatywnym i dynamicznym zespole. Oczekujemy otwartości na nowe wyzwania, wysokiej komunikatywności, chęci do nauki. 

 

Oferta pracy na stanowisko: samodzielne stanowisko ds. sekretariatu i administracji, specjalista ds marketingu

Tryb naboru: ciągły

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo

 

Zakres obowiązków na stanowiskach pracy :

1. Do zakresu zadań samodzielnego stanowiska ds administracji i sekretariatu należy:

 • Zapewnienie obsługi organizacyjnej Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Redagowanie pism w sprawach zleconych przez Prezesa Zarządu oraz Zarząd,
 • Przepisywanie pism.
 • Sporządzanie odpisów i kopii pism.
 • Łączenie rozmów telefonicznych.
 • Przygotowywanie i przekazywanie korespondencji do wysłania.
 • Przyjmowanie i wysyłanie wiadomości pocztą elektroniczną.
 • Wypisywanie i ewidencjonowanie poleceń wyjazdów służbowych.
 • Prowadzenie rejestru petycji, skarg i wniosków.
 • Kompletowanie dokumentacji Rady Nadzorczej: uchwały, protokoły, listy obecności itp.
 • Przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Prezesem bądź kierowanie ich do właściwych pracowników.
 • Wywieszanie na tablicach ogłoszeń i zwrot ogłoszeń, informacji, obwieszczeń podlegających podaniu do publicznej wiadomości.
 • Prowadzenie rejestru i zbioru wydanych upoważnień i pełnomocnictw.
 • Prowadzenie rejestru zarządzeń Prezesa Zarządu.
 • Prowadzenie rejestru Uchwał Rady Nadzorczej.
 • Prowadzenie książki kontroli.
 • Prowadzenie strony BIP.
 • Ewidencja raportów kontroli.
 • Ewidencja spraw sądowych.

2. Do zakresu zadań specjalisty ds marketingu należy:

 • Współpraca przy podejmowaniu działań w kierunku pozyskania klienta indywidualnego i instytucjonalnego.
 • Udział w terenowych akcjach promocyjnych.
 • Udział w organizacji wszelkiego rodzaju imprez na terenie Chełmskiego Parku Wodnego wchodzących w zakres prowadzonej działalności.
 • Przeprowadzanie badań potrzeb i oczekiwań klientów, analizowanie uzyskanych informacji oraz danych rynkowych branży, oraz wnioskowanie wprowadzenia określonych strategii działania zmierzających do poprawy współpracy z dotychczasowymi klientami zbiorowymi i indywidualnymi.
 • Rozpatrywanie reklamacji klientów Chełmskiego Parku Wodnego.
 • Przygotowywanie projektów regulaminów i zarządzeń dotyczących korzystania z usług Chełmskiego Parku Wodnego.
 • Prowadzenie przy współpracy z pracownikiem ds. informatyki i telekomunikacji strony www oraz profili na portalach społecznościowych.
 • Pomoc w opracowaniu materiałów promocyjnych obiektu (ulotki, broszury oraz reklama zewnętrzna).
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku Chełmskiego Parku Wodnego.
 • Przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy służbowej, przepisów bhp oraz porządku i dyscypliny pracy.
 • Przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych [dalej: RODO].

 

Prosimy o wysyłanie CV na adres mailowy: sekretariat@parkwodnychelm.pl 

 
nasi
partnerzy