Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie ul. Lubelska 133A  tel: 82 570 79 04; e-mail sekretariat@parkwodnychelm.pl
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - panią Martę Łysuniek,  z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 535 218 721, e-mail: marta.lysuniek@cbi.pl.
 • Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w celu możliwości wykonania przez Administratora ustawowych zadań publicznych oraz realizacji umów.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba, że przepisy RODO będą stanowiły inaczej),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami wynikającymi z przepisów prawa.
 
nasi
partnerzy