Deklaracja dostępności

Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://parkwodnychelm.pl

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony głównej oraz podstron Chełmskiego Parku Wodnego.

Data publikacji strony internetowej: 20.02.2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.02.2017

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Chełmskiego Parku Wodnego jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • na stronie znajduje się film, do którego nie dodano napisów dla osób niesłyszących.
    • nie wszystkie z opublikowanych zdjęć posiadają opisy alternatywne.
    • nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronach internetowych, takie jak: zdjęcia, obrazki , ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
    • strona zawiera teksty o niskim kontraście.

Ostatnia aktualizacja oświadczenia: 22.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Chełmski Park Wodny podejmie wszelkie kroki, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki


Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat[at]parkwodnychelm.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 570 79 04
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Chełmskiego Parku Wodnego – ul. Lubelska 133A

    • przestrzenie komunikacyjne są dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
    • przy budynku dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
    • w budynku dostępne są toalety i natryski przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
    • windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych,
    • hala basenowa wyposażona jest w podnośnik dla osób mających problemy z wejściem czy wyjściem z basenu

 
nasi
partnerzy
Fit Avocado
PWSZ Chełm
Park Szop
OK SYSTEM
Urząd Miasta Chełm
MOSIR
GoldGym
Champion
FitProfit
Benefit
CHDK