Deklaracja dostępności Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o. o. w Chełmie

Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://parkwodnychelm.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.02.2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.03.2022

Strona internetowa Chełmskiego Parku Wodnego jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie z opublikowanych zdjęć posiadają opisy alternatywne,
 • nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronach internetowych, takie jak: zdjęcia, obrazki, ikony , itp. posiadają szczegółowy opis,
 • filmy zamieszczane w serwisie nie posiadają napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona internetowa jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-11-15. 
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2023-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Chełmski Park Wodny podejmie wszelkie kroki, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez adres poczty elektronicznej sekretariat@parkwodnychelm.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 82 570 79 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy

 

Wniosek o zapewnienie dostępności

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Chełmski Park Wodny ul. Lubelska 133 a, 22-100 Chełm

Obiekt jest dostosowany do obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami.

Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Lubelskiej.

Budynek posiada dźwigi osobowe z dostępem do wszystkich kondygnacji. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych. Przestrzenie komunikacyjne są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, przy budynku dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku dostępne są toalety i natryski przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Hala basenowa wyposażona jest w podnośnik dla osób mających problemy z wejściem czy - wyjściem z basenu.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

Dostępne środki komunikacji

 • telefon: +48 82 570 79 04
 • e-mail: sekretariat@parkwodnychelm.pl
 
nasi
partnerzy