Deklaracja dostępności

Chełmski Park Wodny zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony głównej oraz podstron Chełmskiego Parku Wodnego.

Data publikacji strony internetowej: luty 2017r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: -

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona główna oraz podstrony Chełmskiego Parku Wodnego nie są w pełni zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • na stronie znajduje się film, do którego nie dodano napisów dla osób niesłyszących.
    • nie wszystkie z opublikowanych zdjęć posiadają opisy alternatywne.
    • nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronach internetowych, takie jak: zdjęcia, obrazki , ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
    • strona zawiera teksty o niskim kontraście.

Ostatnia aktualizacja oświadczenia: 22.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Chełmski Park Wodny podejmie wszelkie kroki,aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki


Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: it[at]parkwodnychelm.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Chełmskiego Parku Wodnego – ul. Lubelska 133A

    • przestrzenie komunikacyjne są dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
    • przy budynku dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
    • w budynku dostępne są toalety i natryski przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
    • windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych,
    • hala basenowa wyposażona jest w podnośnik dla osób mających problemy z wejściem czy wyjściem z basenu

 
nasi
partnerzy
PWSZ Chełm
Twój Styl
Park Szop
OK SYSTEM
Urząd Miasta Chełm
MOSIR
GoldGym
Champion
FitProfit
Benefit
CHDK